Loondoorbetaling bij ziekte; nawerking AVV

10 oktober 2018

Omdat de AVV op het moment van ziekmelding algemeen verbindend was verklaard, heeft een werknemer gedurende het eerste ziektejaar recht op uitbetaling van 91% en gedurende het tweede ziekte jaar recht op 80% van het geldende loon.

De loonvordering van een werknemer is gebaseerd op de bepalingen over loon en toeslagen uit de ABU-cao. De werknemer verkeerde in Fase C van de ABU-cao (vast dienstverband) toen hij ziek werd. Partijen zijn het niet eens over de vraag of die cao van toepassing is gedurende het gehele dienstverband en over de vraag welk loon verschuldigd is. Partijen hebben in de arbeidsovereenkomst de werking van de ABU-cao beperkt tot enkel de perioden dat deze algemeen verbindend verklaard zou zijn.

Ten tijde van de ziekmelding van werknemer op 17 maart 2014 was de ABU-cao algemeen verbindend verklaard. Daarmee staat vast dat werknemer op grond van deze cao aanspraak kreeg op doorbetaling van het salaris conform artikel 33 van de ABU-cao: gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid tot 91% en gedurende de 53ste tot en met de 104e week van de arbeidsongeschiktheid tot 80% van het geldende loon, met als minimumaanspraak het minimumloon en als maximumaanspraak het maximumdagloon. Het daardoor verkregen recht wordt niet aangetast doordat in de loop van het tijdvak waarvoor de doorbetalingsverplichting geldt de cao ophoudt algemeen verbindend te zijn (HR 28 januari 1994, NJ 1994, 240). Werknemer heeft dus gedurende het eerste ziektejaar recht op uitbetaling van 91% en gedurende het tweede ziekte jaar recht op 80% van het geldende loon.

In deze zaak wordt verwezen naar het Hoge Raad-arrest 28 januari 1994, NJ 1994, 240 (Beenen/Vanduho). Dit arrest beschrijft de uitzondering op de hoofdregel dat aan AVV geen nawerking toekomt. Er wordt in de praktijk bijzonder weinig teruggevallen op dit arrest, dus het is opvallend dat het hof Arnhem-Leeuwarden dat nu wel doet.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018, nr. 200216569 (Uitzendgroep WERK! B.V./geïntimeerde).

Dit nieuwsbericht is geschreven door mr. dr. Esther Koot-van der Putte, eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding ( www.cao-recht.nl ).