Sandd onder werkingssfeer Beroepsgoederenvervoer

05 december 2018

Volgens de kantonrechter te Apeldoorn is de cao voor Beroepsgoederenvervoer ook van toepassing op de postbezorgers van Sandd.

Vakbond FNV vordert een verklaring voor recht dat de postbezorgers van Sandd vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg. FNV heeft kort gezegd gesteld dat Sandd vergunningplichtig vervoer verricht van pakketten en post, tegen vergoeding met gebruikmaking van vrachtwagens en bestelauto’s. Sandd bezorgt ook zelf post (in dunbevolkte wijken of in wijken waar op dat moment geen postbezorger beschikbaar is). Sandd Postverspreiders bezorgt post tegen vergoeding, per fiets, per scooter of met een postkarretje.

De kantonrechter Apeldoorn hanteert de cao-norm in navolging van het arrest van de Hoge Raad van 4 mei 2018. Zowel Sandd als Sandd Postverspreiders zijn aan te merken als werkgevers die tegen vergoeding vervoer verrichten anders dan van personen (namelijk poststukken en/of postpakketten) over de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer openstaande wegen. Dat het bezorgen van post iets anders is dan het vervoeren van post(pakketten) kan aan Sandd c.s. worden toegegeven, maar aan het bezorgen van post is echter onlosmakelijk verbonden dat het moet worden vervoerd. Bovendien gaat het bij het bezorgen van post om goederen van anderen die moeten worden bezorgd en niet om eigen producten van Sandd c.s. De vergelijking die Sandd c.s. op dat punt heeft gemaakt met ‘eigen vervoer’ gaat daarom niet op.

Dat in het normale spraakgebruik of in de perceptie van mensen beroepsgoederenvervoer niet ziet op ongemotoriseerde bezorging van post kan als juist worden aangenomen, maar de term ‘beroepsgoederenvervoer’ komt niet voor in de werkingssfeerbepaling als zodanig, maar slechts in de uitzonderingsbepaling in artikel 2 lid 2 sub b van de cao. In het licht van de gehele tekst van artikel 2 moet de term ‘beroepsgoederenvervoer’ dus worden begrepen zoals omschreven in het eerste lid van artikel 2. Dat brengt mee dat beroepsgoederenvervoer moet worden begrepen als ‘vergunningsplichting vervoer krachtens de Wet wegvervoer goederen’ en/of ‘het tegen vergoeding verrichten van vervoer anders dan van personen over (…) wegen’.

Bron: Kt. Apeldoorn 28-11-2018, 7064336/CV EXPL 18-2892 (ECLI:NL:RBGEL:2018:5107); HR 4-05-2018, 17/00384 (ECLI:NL:HR:2018:678)

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding, www.cao-recht.nl