Principeakkoord cao Grafimedia

19 februari 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 juli 2020.

Lonen

De lonen worden verhoogd:

Per 01-02-2019

660,00 euro bruto verhoging van het jaarsalaris*

Per 01-06-2019

1,00%

Per 01-02-2020

680,00 euro bruto verhoging van het jaarsalaris*

Per 01-06-2020

1,00%

Daarbij worden de decentrale invoeringsafspraken BETSY en de bedrijfseigen regelingen gerespecteerd. De uurlonen in de functiesalaristabel worden overeenkomstig bovenstaande loonsverhogingen verhoogd.

* Betreft een verhoging bij een overeengekomen arbeidsduur van 36 uur per week, bij een andere overeengekomen arbeidsduur geldt een verhoging pro rato.

Loontabellen

Aan cao-artikel 2.4 Persoonlijke inschaling en aanpassing van het salaris van individuele werknemers wordt toegevoegd dat de verhoging van 3% per 1 januari alleen van toepassing is als de werknemer voorafgaande aan 1 januari meer dan zes aaneengesloten maanden in dienst is. Werknemers die in de tweede helft van het kalenderjaar in dienst komen, ontvangen de eerste periodieke verhoging bij de salarisbetaling na de zesde maand na datum in dienst en vervolgens jaarlijks per januari.

Vakantietoeslag en jaarlijkse uitkeringen

Tijdens vakantie ontvangt werknemer zijn loon inclusief een eventuele toeslag op grond van de klokurenmatrix (cao-artikel 3.4). In geval van een variabele toeslag betreft dit de gemiddelde toeslag die werknemer in het voorgaande kalenderjaar heeft verdiend.

Werkgevers trekken hun voorstel om de jaarlijkse eenmalige bruto uitkering af te schaffen in.

Arbeidsduur

Werktijdvermindering oudere werknemers De regeling Werktijdvermindering Oudere Werknemers zoals vermeld in cao-artikel 6.4 wordt aangepast op dusdanige wijze dat werknemer vanaf vijf jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd gedurende maximaal twee jaar recht heeft op 80% werken, 90% loon en 100% voortzetting van de pensioenopbouw en de resterende periode tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd recht heeft op 80% werken, 85% loon en 100% voortzetting van de pensioenopbouw. Het gaat om resp. 90% en 85% van het loon (exclusief een eventuele toeslag op grond van cao-artikel 3.4) dat zij verdiend zouden hebben als zij nog hun normale arbeidsduur zouden werken.

Afspraken over werktijdvermindering voor oudere werknemers worden op vrijwillige basis gemaakt. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Van belang zijnde factoren hierbij zijn bijvoorbeeld de persoonlijke omstandigheden en/of de bedrijfssituatie. Een verzoek van werknemer om werktijdvermindering wat voldoet aan bovenstaande regeling kan door werkgever slechts op basis van zwaarwegende factoren worden geweigerd.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Cao-partijen spreken af deel te nemen aan de private aanvulling WW en WGA door middel van aansluiting bij de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). De premie komt voor rekening van werknemers. De werkgevers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verwerking en/of eventuele fouten in het systeem van de SPAWW.

Fondsen

De premie voor het A&O-fonds bedraagt 0,26% op jaarbasis van het loon SV. Deze premie zal in 2019 en 2020 niet worden geheven. Artikel 11.7.3 wordt aangepast. Eveneens zal de premie voor de Van Werk Naar Werk-regeling ten bedrage van 0,2% op jaarbasis van het loon SV in 2019 en 2020 niet worden geheven. Artikel 11.7.4 wordt aangepast.

Arbeidsovereenkomst

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a lid 2 BW geldt dat detacherings- en uitzendovereenkomsten (als bedoeld in artikel 7:690 BW) die voorafgaan aan de indiensttreding bij de werkgever meetellen als één overeenkomst in de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten.

Bron: KVGO 3 december 2018