Principeakkoord UWV

14 maart 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen

De lonen worden verhoogd:

Per 01-01-2019

3,00%

Per 01-02-2020

3,00%

Tegemoetkoming kosten

De buitendienstvergoeding zal worden geïndexeerd conform de loonstijgingen vanaf 1 januari 2015.

Arbeidsduur

Er zal worden geanticipeerd op de invoering van de Wet WIEG . De bepalingen uit de wet die in 2020 effectueren zullen binnen UWV worden toegepast vanaf de datum inwerkingtreding van de cao.

Medewerkers vanaf 62 jaar krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan het vitaliteitspact tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit biedt hen de mogelijkheid, om uitgaand e van een AOW-gerechtigde leeftijd van 67 jaar, de laatste vijf jaar van hun loopbaan fit en vitaal te kunnen doorwerken.

Zij kunnen vanaf deze leeftijd 80% van hun arbeidstijd gaan werken, met 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw. Deelname aan deze variant van het vitaliteitspact kan alleen worden afgewezen, op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Deze belangen worden op functieniveau vastgesteld door vakbonden en UWV. De afspraken uit het vitaliteitspact lopen door wanneer er wordt doorgewerkt na AOW-gerechtigde leeftijd.

Bron: CNV Vakmensen 13-03-2019