Geestelijke Gezondheidszorg - Principeakkoord

11 juli 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2021.

Lonen

De lonen worden verhoogd:

per 01-10-2019

3,00%

per 01-08-2020

3,00%

per 01-06-2021

2,10%

Initiële leerlingen

Dsalarissen voor leerlingen met ingang van 1 januari 2020 verhoogd.

Voor leerlingen op kwalificatieniveau 3, 4 en 6 worden de salarisbedragen als volgt aangepast:

  • Eerste praktijkleerjaarsalaris wordt verhoogd van € 1201 naar € 1300 euro,

  • Tweede praktijkleerjaarsalaris wordt verhoogd van € 1416 naar € 1485 euro (IP2),

  • Derde praktijkleerjaarsalaris wordt verhoogd van € 1831 naar € 1899 euro (IP 11),

  • Vierde praktijkleerjaarsalaris wordt verhoogd van € 1831 naar € 1958 euro (IP 12).

Voor leerlingen kwalificatieniveau 2 worden de salarisbedragen als volgt aangepast:

  • Eerste praktijkleerjaarsalaris wordt verhoogd van € 1059 naar € 1150 euro,

  • Tweede praktijkleerjaarsalaris van € 1210 naar € 1300 euro.

Daarbij wordt “zakgeld” vervangen door “vergoeding beroepsvoorbereidende periode”.

De bedragen dienen nog te worden verhoogd met de in dit akkoord vermelde salarisverhogingen.

Eenmalige uitkering

In november 2021 ontvangt de werknemer die op 1 november 2021 in dienst is een eenmalige uitkering van maximaal € 500 bruto. Werknemers met een deeltijd dienstverband ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato van het dienstverband.

Opmerking tabellen

Om de instroom in de branche te faciliteren en recht te doen aan de ervaring van werknemers in andere functies spreken partijen af dat voor werknemers die in andere sectoren dan de zorg werkzaam zijn geweest, hun oude salaris en ervaring meegewogen wordt bij de inschaling (maatwerk) in de salarisschaal die behoort bij de nieuwe functie waarin de collega’s met dezelfde functie zijn ingeschaald.

Voor werknemers die een tweede opleiding in de zorg willen volgen of een vervolgopleiding doen, verandert de methode van inschaling. Uitgangspunt is dat werknemers er in salaris niet op achteruit gaan en hun perspectief behouden. Gedurende de opleiding krijgt de werknemer jaarlijks een periodieke verhoging in de salarisschaal. Na het behalen van het diploma worden werknemers ingeschaald in de bij hun nieuwe functie horende salarisschaal.

Arbotoeslagen

Voor de 57+ -er geldt een vrijstelling voor de slaapdienst, tenzij de werknemer daar geen bezwaar tegen maakt.

Cao-partijen zijn het erover eens dat het werken door verplegend en verzorgend personeel op een afdeling met overwegend een zeer intensieve verzorgingsgraad (deelprestatie verblijf G), op een HIC-afdeling (deelprestatie verblijf HIC) en een forensische afdeling (vanaf beveiligingsniveau 2 hoog) veel van de werknemer vraagt. De patiënten op deze afdeling vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het functioneren. Voor deze werknemer wordt, gedurende de looptijd van deze cao, vanaf 1 januari 2020, op jaarbasis 16 uur herstelverlof toegekend. Deze uren worden op de te werken jaaruren in mindering gebracht, waardoor zij jaarlijks tot werkdrukverlaging leiden. Deze tijd is voor werknemers met een parttime arbeidsduur, voor de uren die hij op deze afdeling werkzaam is, naar rato.

Tegemoetkoming kosten

Voor zover er sprake is van een wettelijke verplichting is om ingeschreven te zijn bij een registratiecommissie, worden de kosten verbonden aan de registratie vergoed door de werkgever. Deze afspraak is eveneens van toepassing ten aanzien van de artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS) en de artsen in Opleiding Master in Addiction Medicine (MIAM) die wettelijk verplicht zijn zich in te schrijven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De verslavingsarts ontvangt zijn registratiekosten, tegen inlevering van de originele factuur. Ook indien de instelling in de vacaturetekst eist dat iemand over een registratie beschikt worden de gemaakte registratiekosten door de werkgever vergoed. Hiervoor wordt de originele factuur ingediend.

Aan de werknemer die op 1 juni 2019 reeds aanvullend verzekerd is bij IZZ, blijft de werkgever in de toekomst een bijdrage verstrekken in de door hem verschuldigde premie voor IZZ Zorg voor de Zorg, voor zichzelf, zijn echtgen(o)te of relatiepartner. De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld op € 13,10.

Voor nieuwe IZZ verzekerden vanaf 1 juni 2019 is deze bepaling niet van toepassing.

Aanvulling bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Werknemers die arbeidsongeschikt worden om hun werkzaamheden te verrichten op of na 1 oktober 2019 ontvangen gedurende het eerste half jaar van arbeidsongeschiktheid een aanvulling van de werkgever tot 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. Over de volgende 6 maanden wordt het naar tijdsruimte vastgestelde loon aangevuld tot 90%. Gedurende de volgende 6 maanden wordt het naar tijdsruimte vastgestelde loon aangevuld tot 80% en de daaropvolgende periode van 6 maanden tot 75% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

Indien de werkgever niet conform de Wet Verbetering Poortwachter en/of de bepalingen in hoofdstuk 9B en C van de cao handelt, kan niet worden overgegaan tot verlaging van de loonsuppletie. Indien de werkgever op een later moment wel voldoet aan de verplichtingen conform de Wet Verbetering Poortwachter kan vanaf dat moment de korting op de loondoorbetaling alsnog worden toegepast.

De hoogte van de aanvulling bij ziekte/arbeidsongeschiktheid tot 170% wordt met ingang van 1 oktober 2019 aangepast. Werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden vóór 1 oktober 2019 blijven onder het oude regime vallen.

Bron: GGZNederland 06-07-2019