Woondiensten - Principeakkoord

11 juli 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Werkingssfeer

De werkgever vergewist zich ervan dat detacherings- en payrollkrachten (net als uitzendkrachten (artikel 2.7 CAO Woondiensten) dezelfde beloning ontvangen als medewerkers die vallen onder de CAO Woondiensten. Ook mogen zij deelnemen aan functiegebonden scholing (10.1.1 CAO Woondiensten).

Lonen

De lonen worden verhoogd:

per 01-04-2019

3,25%

per 01-01-2020

2,25%

Corporatiemedewerkers in de salarisschalen C tot en met H en O, wiens salaris op of boven het eindniveau van nieuwkomers ligt, krijgen te maken met een aanpassingsbedrag op de loonsverhoging. Deze afspraak is door CAO-partijen in de CAO Woondiensten 2017-2018 gemaakt (artikel 4.4.3 CAO). Nieuwkomers krijgen niet te maken met een aanpassingsbedrag. Een nieuwkomer is een werknemer die op of na 1 augustus 2018 bij de werkgever in dienst is getreden en die 6 maanden voor indiensttreding geen werkzaamheden als werknemer of inleenkracht voor een werkgever heeft verricht.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Werkgevers compenseren in de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022 de premie voor de reparatie van de versobering van de WW/WGA-uitkering in de vorm van een (bruto)toeslag. Deze premie bedraagt in 2019 0,3 procent. De premies voor 2020-2022 zijn nog niet vastgesteld. Mochten de premies in 2020, 2021, 2022 hoger uitvallen dan respectievelijk 0,4 procent, 0,5 procent en 0,6 procent dan komt het meerdere ten laste van de werknemer. CAO-partijen zullen medio 2022 in overleg treden over de betaling van de toeslag vanaf 1 januari 2023.

Arbeidsovereenkomst

Medewerkers die bij een corporatie structurele arbeid verrichten op basis van een flexibel contract (uitzendkrachtarbeid, detachering, payrollconstructie) krijgen met ingang van 1 augustus 2019, bij gebleken geschiktheid, na één jaar een arbeidsovereenkomst bij de corporatie.

Bron: Aedes 04-07-2019