Principeakkoord Nederlandse Poppodia en -Festivals

12 augustus 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Werkingssfeer

Zzp’ers zijn ondernemers en vallen niet onder de werkingssfeer van de cao. Voor hen ontbreekt adequate wetgeving. De Kunstenbond en de WNPF hebben daarom het initiatief genomen en zelf afspraken gemaakt over honorering. Het (uur)tarief moet nu minimaal overeenkomen met het bruto (uur)loon van een functie met vergelijkbare werkzaamheden en ervaring, verhoogd met 30%.

Lonen

De lonen worden verhoogd:

Per 01-01-2019

2,00%

Per 01-01-2020

3,00%

Pensioen

WNPF-leden moeten uiterlijk 1 januari 2024 voldoen aan de minimumvoorwaarden voor een pensioenregeling, zoals die zijn overeengekomen met de Kunstenbond. Dit lijkt ver weg, maar ook nieuwe pensioencontracten zullen moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Al sinds 2009, bij de invoering van de eerste cao voor poppodia, wordt een mogelijke pensioenvoorziening besproken. De Kunstenbond en de WNPF zijn dan ook verheugd dat dit eindelijk gelukt is.

Bron: Kunstenbond 19-07-2019