Uitzending of aanneming van werk? Uitleg cao Pluimvee

28 augustus 2019

FNV heeft de Inspectie SZW (ISZW) verzocht om een onderzoek in te stellen bij een kippenslachterij. FNV meent dat sprake is van uitzending en niet van aanneming van werk. Vervolgens heeft FNV de kippenslachterij en een onderaannemer voor de rechter gedaagd. FNV vordert in dat verband de nakoming van de ABU-cao alsmede de betaling van de inlenersbeloning op grond van de cao Pluimvee.

Hof Den Bosch oordeelt dat sprake is van aanneming van werk en niet van uitzending. Het hof gaat voorbij aan het bewijsaanbod van FNV en ziet geen aanleiding om de door ISZW ondervraagde getuigen en de arbeidsinspecteurs (opnieuw) te horen. Ook ziet het hof geen aanleiding om alle andere werknemers die op de werkvloer rondliepen te horen, nu FNV niet heeft geconcretiseerd over welke feiten en omstandigheden zij kunnen verklaren. Hier komt bij dat de vraag of sprake is van aanneming van werk of uitzending een juridische kwalificatie betreft, die zich niet voor bewijslevering leent.

Vervolgens behandelt het hof de stelling van FNV dat ingeval de onderaannemer geen uitzendbureau is, zij rechtstreeks onder de werkingssfeer van de cao Pluimvee valt. Aan de hand van de uitleg van de werkingssfeerbepaling van de cao Pluimvee volgens de cao-norm oordeelt het hof dat nu de onderaannemer (onder meer) een pluimveewerkend bedrijf is, zij ook gebonden is aan de cao Pluimvee. Naar het oordeel van het hof is de tekst van de werkingssfeerartikel van de cao Pluimvee duidelijk. Daaruit volgt dat de cao van toepassing is op ‘de onderneming die zich bezighoudt met het be- en verwerken van pluimvee en het vervaardigen van producten van pluimvee’.

Bron: Hof Den Bosch 20-08-2019, nr. 200.228.863_01 (ECLI:NL:GHSHE:2019:3098)

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding, www.cao-recht.nl