Principeakkoord Metaal en Techniek Carrosseriebedrijf

18 september 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021.

Lonen

De feitelijke lonen worden verhoogd:

Per 01-12-2019

3,50%

Per 01-07-2020

3,50%

Per 01-03-2021

0,93%

De tabellen worden met dezelfde percentages aangepast met uitzondering van de A-tabel tot en met 0 functiejaren. Deze verhogingen gelden ook voor de minimum vakantietoeslag.

Eenmalige uitkering

In februari 2021 zal een eenmalige uitkering worden uitgekeerd van € 306,00 bruto aan de werknemer die op de eerste van die maand in dienst is.

Loontabellen

Met ingang van 1 juli 2019 zal in verband met de wijzigingen van de Wet Minimumloon de schaal “21 jaar” in de salaristabellen worden afgeschaft. Vanaf 21 jaar wordt de werknemer dan ingedeeld in een van de salarisgroepen op grond van de door hem uitgeoefende functie.

Met ingang van 1 juli 2019 zal tevens een nieuwe salaristabel worden opgenomen in de cao voor werknemers van 16 tot en met 20 jaar. Tevens wordt een nieuwe tabel opgenomen voor BBL.

Arbeidsduur

In het kader van het Generatiepact heeft de werknemer van 60 jaar of ouder vanaf 1 januari 2020 een recht op de variant 80-90-100%. Daarbij geldt het volgende:

  • De werknemer dient voor de datum ingang van het generatiepact tenminste 1 jaar bij de werkgever in dienst te zijn.

  • De werknemer dient tenminste 6 maanden voor de datum ingang generatiepact dit aan de werkgever kenbaar te maken.

  • Indien naar de mening van de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten, dient de werkgever dit, binnen 4 weken na kenbaar maken gebruikmaking generatiepact, aan de werknemer mede te delen.

  • De werknemer die een stuwmeer aan verlofuren heeft welke de 296 uur overschrijdt moet het meerdere boven die 296 uur in een periode van een half jaar beginnende voor de datum ingang generatiepact opnemen. Stelt de werkgever hem daartoe niet of onvoldoende in de gelegenheid dan blijft het meerdere boven de 296 aan verlofuren op datum ingang generatiepact staan.

Indien hierover een geschil ontstaat tussen de werknemer en de werkgever, kan gebruik gemaakt worden van de procedure bij geschil over deeltijdpensioen, conform bijlage 3B.

De overige bestaande varianten Generatiepact zullen verder worden gecontinueerd.

Met ingang van 1 januari 2020 komen de vakantierechten ex artikel 51 cao voor werknemers van 53 jaar te vervallen. Voor de werknemers van 54 jaar geldt alsdan op de peildata telkens 8 vakantie uren (in de regel één vakantiedag).

In artikel 72 cao zal worden opgenomen dat ook leerlingen die een opleiding volgen op MBO-niveau 3 en 4, de scholingsdag wordt doorbetaald.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

De re-integratietoets en de drie subsidieregelingen in het re-integratietraject worden op de gebruikelijke wijze gecontinueerd.

De zogeheten 60+ regeling wordt gecontinueerd met inachtneming van het volgende. De werknemers die op of na 1 juni 2019 60 jaar zijn (geworden) en niet verwijtbaar zijn ontslagen gedurende de looptijd van deze cao kunnen voor deze 60+ regeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek gedurende of direct na afloop van hun WW-periode in aanmerking komen.

Daarnaast achten cao-partijen het van groot belang om de categorie werknemers met zogeheten overgangsregelingen in hun pensioenregeling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek, die tussen 1 juni 2019 en 1 januari 2021 worden ontslagen weer de overgangsrechten te laten herleven tot 1 januari 2021 bij een terugkeer vóór 1 januari 2021 als werknemer in de Metaal en Techniek.

Fondsen

Cao-partijen stellen het heffingspercentage SFM voor de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2021 op 0,2%. 6.4 Voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 bedraagt de basisheffing voor O&O 0,5% en gelden ook de eventueel in het B-deel afgesproken toeslagen/egalisatieheffingen.

De O&O cao’s worden gecontinueerd met een periode van 5 jaar.

De basis-heffing OOC voor autobekleed-, autorestauratie-, autopoets-en motorfietsherstelbedrijven wordt gesteld op 0,25% in plaats van 0,5%.

De totale premie OOC bedraagt 0,25% respectievelijk 0,50%.

Pensioen

Op 1 januari 2021 valt de VPL premie weg (5,78% van Pensioengrondslag). Deze werkgeverspremie zal in 2021 en 2022 worden aangewend ter versterking van de pensioenregeling PMT. Ontwikkelingen die leiden tot al dan niet wettelijk noodzakelijke corrigerende maatregelen in het kader van de uitvoering van de pensioenregeling, zullen niet leiden tot een hogere bijdrage voor werkgevers.

Bron: Stichting Vakraad Metaal en Techniek 05-09-2019