Moeder en dochter zijn één geheel voor BPF PFZW

19 september 2019

Joyce-House Nederland – het moederbedrijf – vordert een verklaring voor recht dat zij niet onder de werkingssfeer van de verplichtstellingsbeschikking van Zorg en Welzijn valt. Zij verleent feitelijk geen zorg, maar verricht alleen ondersteunende (kantoor)werkzaamheden. De dochterbedrijven Joyce-House Smilde en Joyce-House Haren exploiteren huizen en dagverblijven voor gehandicapten en zijn wel aangesloten bij PFZW omdat onder zij de werkingssfeer vallen.

De kantonrechter oordeelt dat Joyce-House Nederland onder de verplichtstelling valt op grond van de zogeheten cao-norm. Daarbij komt het aan op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de verplichtstellingsbeschikkingen en de toelichting zijn gesteld. De kantonrechter overweegt dat de moeder enerzijds en de beide dochters anderzijds niet zonder elkaar kunnen opereren. De door de dochters te verlenen zorg kan niet zonder bijstand van de moeder worden verleend. Indirect verleent de moeder daarmee dus ook zorg.

De conclusie is daarom dat voor de reikwijdte van de verplichtstellingsbeschikking de moeder en de beide dochters als één geheel moeten worden gezien en dat dus ook de moeder onder de werkingssfeer daarvan valt. Een ander oordeel zou verder tot het onaannemelijke rechtsgevolg leiden dat een zorgverlenende organisatie door bepaalde niet uit het feitelijk verlenen van zorg bestaande werkzaamheden in een andere rechtspersoon onder te brengen, die deel uitmaakt van die organisatie, zou kunnen bepalen welke werknemers bij PFZW pensioen opbouwen en welke niet. Dit zou afbreuk doen aan de solidariteitsgedachte die aan de Wet Bpf 2000 ten grondslag ligt. De vordering van Joyce-House Nederland wordt op grond van het voorgaande afgewezen.

Deze uitspraak is opmerkelijk, omdat tot nog toe bij werkingssfeervraagstukken slechts naar een enkele juridische entiteit werd gekeken en niet over de grenzen van de entiteit heen werd gekeken

Bron: Rb. Midden-Nederland 28-08-2019, nr. 7293118 UC EXPL 18-11860 LT/33864

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding, www.cao-recht.nl.