Principeakkoord - Boekhandel en Kantoorvakhandel

21 september 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 april 2019 tot en met 30 september 2020.

Werkingssfeer

Per 1 april 2019 treedt de Boekhandel toe tot de cao voor de Kantoorvakhandel, in het vervolg ‘cao voor de Boekhandel en de Kantoorvakhandel’ (nieuw).

Onder Boekhandel wordt verstaan: de leden van de KBb die niet de cao voor de Kantoorvakhandel 2018-2019 hebben gehanteerd.

In het kader van de toetreding van de Boekhandel gelden de volgende harmonisatiemaatregelen:

  • Per 1 september 2019 past de Boekhandel de loontabel toe zoals deze thans geldig is in de cao voor de Kantoorvakhandel 2018-2019 (met een correctie voor de wijziging van het wettelijke minimumloon).

  • De werknemers in de Boekhandel ontvangen bij de loonbetaling september 2019 een eenmalige bruto-uitkering van 1,25% over het brutoloon 2018.

  • De Boekhandel sluit zich aan bij de regeling Duurzame Inzetbaarheid in de nieuwe cao

Lonen

De feitelijke salarissen en de salarisschalen tot en met een bedrag van bruto € 39.375 (inclusief vakantietoeslag) op jaarbasis, worden verhoogd:

per 01-01-2020

1,25%

per 31-08-2020

1,25%

Eenmalige uitkering

Voor de werknemers komt per 1 juli 2020 een budget ter grootte van 1% over het bruto loon 2019 (tot € 39.375 incl. vakantietoeslag) beschikbaar. Dit budget komt ter beschikking via een bedrijfseigen-regeling of een individuele regeling, en kan dus bijvoorbeeld in de vorm van een eenmalige uitkering aan de werknemers worden gedaan bij de loonbetaling van juli 2020.

Arbeidstijdtoeslagen

De zondagtoeslag bedraagt 50%. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Voor werknemers in de Boekhandel geldt het percentage van 50% per 1 september 2019, onder de verplichting werknemers in dienst op 1 september 2019 te compenseren voor het verschil tussen 100%- en 50%-zondagtoeslag.

  • Voor werknemers in de Kantoorvakhandel geldt de compensatiemaatregel uitsluitend voor werknemers in dienst vóór 1 oktober 2018.

  • De compensatie kan plaatsvinden via ‘maatwerkafspraken’ op bedrijfsniveau. De vorm waarin dit gebeurt, is hierbij een zaak tussen werkgever en werknemer. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende afspraak, dan geldt de paraplu-bepaling inzake toevoeging aan het DI-budget, zoals opgenomen in de cao.

Bron: Koninklijke Boekverkopersbond 20-08-2019