Principeakkoord Zorgverzekeraars

26 september 2019

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2020.

Lonen

De geldende salarissen en salarisschalen worden verhoogd:

Per 01-07-2019

3,00%

Per 01-07-2020

3,60%

Arbeidsduur

De drie studieverlofdagen die nu alleen van toepassing zijn bij de voorbereiding van een examen (hoofdstuk 6 artikel 3) kunnen in het vervolg ook worden ingezet als de studie niet wordt afgesloten met een examen. Voorwaarde blijft, dat de opleiding rechtstreeks van belang moet zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden bij de werkgever.

Artikel 14 van hoofdstuk 3 ( bijzonder verlof bij vormingscursussen) komt te vervallen.

De maximaal 5 dagen per kalenderjaar bijzonder verlof in verband met de feitelijke verzorging van een ernstig ziek familielid (hoofdstuk 3 lid 13 van de cao) worden verplaats naar de regeling “Verlof in verband met mantelzorg” (hoofdstuk 3 lid 12 van de cao). Bij mantelzorg kan het naast een familielid ook gaan om een naaste. De voorwaarden voor mantelzorgverlof zoals opgenomen in hoofdstuk 3 lid 12 zijn van toepassing.

Cao-partijen introduceren een sabbatical regeling met een brede insteek. De regeling biedt mogelijkheden voor medewerkers in verschillende levensfases (waaronder ook voor oudere werknemers in het kader van langer doorwerken).

Tegemoetkoming kosten

Medewerkers die niet in het bezit zijn van een diploma op MBO4-niveau worden gestimuleerd dit diploma te behalen. Het lesgeld en de kosten van het studiemateriaal voor deze opleiding zijn voor rekening van de werkgever.

De medewerker komt eenmalig in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van een financiële foto/financieel advies in de volgende situaties:

  • De verwachte AOW-leeftijd van de medewerker wordt binnen 10 jaar bereikt of;

  • De medewerker zet een stap in zijn loopbaan die een inkomensachteruitgang met zich meebrengt of;

  • Er is sprake van een organisatieverandering die voor de medewerker een inkomensachteruitgang met zich meebrengt.

De werkgever vergoedt 50% van de kosten van het financieel advies tot een maximum van € 350

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Als de medewerker niet in staat is de bedongen werkzaamheden te verrichten in verband met ongeschiktheid door ziekte is de werkgever wettelijk verplicht om gedurende 104 weken ziekte, 70% van het salaris door te betalen. Ziekteperiodes die elkaar binnen 4 weken opvolgen worden bij elkaar geteld.

Bij ziekte bouwt de medewerker volledig verlof op. De regels met betrekking tot het vervallen van vakantiedagen zijn van toepassing. Als tijdens ziekte vakantie-uren worden opgenomen, moet de bedrijfsarts hiervoor altijd vóóraf toestemming geven. De vakantie-uren die worden opgenomen tijdens ziekte worden voor de volledig overeengekomen arbeidsduur op het verlofsaldo in mindering gebracht. Dit geldt zowel voor de gedeeltelijk als de volledig arbeidsongeschikte medewerker.

De IVA-verzekering vult het inkomen in het derde tot en met het zesde ziektejaar (uiterlijk tot aan de ingangsdatum van de AOW) aan conform artikel 29 lid 2 en 3 van het pensioenreglement 2014 van SBZ tot: - 80% van het laatstverdiende salaris als de medewerker recht heeft op een WGA-uitkering in verband met volledige arbeidsongeschiktheid; - 85% van het laatstverdiende salaris als de medewerker recht heeft op een IVA-uitkering in verband met volledige arbeidsongeschiktheid”.

In geval van een vervroegde IVA-uitkering, die eerder ingaat dan de aanvang van het derde ziektejaar, zal het arbeidsongeschiktheidspensioen van SBZ ingaan op de vervroegde IVA-datum. De duur van het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gemaximeerd op 4 jaar (en uiterlijk tot aan de ingangsdatum van de AOW.

De geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker re-integreert zo veel mogelijk bij de eigen werkgever. Als dit niet mogelijk is dan werkt hij actief mee aan externe re-integratie. Als de medewerker 104 weken na zijn eerste ziektedag nog arbeidsongeschikt is, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen.

Indien sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en de medewerker is succesvol gere-integreerd voor een lager aantal uren dan de contracturen, dan zal de arbeidsovereenkomst alleen worden beëindigd voor het deel dat de medewerker arbeidsongeschikt is.

Arbeidsovereenkomst

De wettelijke regeling van artikel 7:672 BW met betrekking tot opzegging is van toepassing. Van de opzegtermijn van 1 maand van de medewerker, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de medewerker mag hierbij niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van de opzegtermijn voor de medewerker.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland 19-09-2019