Was cao Metaalbewerkingsbedrijf van toepassing op gedetacheerde werknemer?

02 oktober 2019

Is de cao Metaalbewerkingsbedrijf van toepassing op een gedetacheerde werknemer als de werkzaamheden van het bedrijf waar hij is tewerkgesteld niet specifiek zijn genoemd in de cao? Volgens de kantonrechter te Almere is dat het geval. De cao-partijen hebben gekozen voor een ruime formulering van de toepassingsbepaling.

Een Poolse werknemer vordert loon en overige emolumenten van een detacheerder en het bedrijf waar hij is gedetacheerd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van metalen grijpers. De vraag die voorligt is of de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf van toepassing is en zo ja in welke functieafdeling de werknemer past en welk loonschaal van toepassing is.

De vordering van de werknemer heeft betrekking op achterstallig loon en overige vergoedingen op grond van de Cao Metaalbewerkingsbedrijf. Nu deze cao algemeen verbindend was verklaard diende deze als basis te dienen voor de inlenersbeloning. De werknemer verdiende aanvankelijk € 7,- bruto per uur inclusief 8% vakantiegeld. Dit bedrag is in de loop der jaren verhoogd naar € 10,24 bruto per uur. Dit was ongeveer de helft van hetgeen de cao voorschreef. Daarbij werd aan het einde van iedere maand nog € 140 ingehouden voor huisvesting.

De kantonrechter is van oordeel dat de cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf op de arbeidsovereenkomst van toepassing is op grond van artikel 77 van deze cao. Daaraan doet niet af dat het vervaardigen van (metalen) grijpers niet expliciet in artikel 77, eerste lid, onder a, van de cao is genoemd. Door in het artikel de woorden ‘alles in de ruimste zin van het woord’ op te nemen, hebben de bij deze cao betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties beoogd de toepasselijkheid van de cao ruim te maken.

De kantonrechter oordeelt dat de SBI-coderingen zoals door de Kamer van Koophandel worden gebruikt hooguit een indicatie kunnen vormen voor de werkingssfeer waaronder de activiteiten van een bedrijf thuishoren. De daadwerkelijke beoordeling van de werkingssfeer hangt af van de concrete activiteiten die verricht worden bij het bedrijf zelf, gezien tegen de achtergrond van de beschrijving van de werkingssfeer in de cao zelf.

Bron: Rb. Midden-Nederland 11-09-2019, 7523797 / MC EXPL 19-1218 (ECLI:NL:RBMNE:2019:4389)

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding, www.cao-recht.nl