Stichting van de Arbeid: coronacrisis en noodpakket

08 april 2020

De Stichting van de Arbeid heeft in een brief de cao-partijen opgeroepen om de bedrijvigheid, werkgelegenheid en veilige werksituatie zoveel mogelijk in stand te houden.


De Stichting van de Arbeid heeft op 1 april 2020 in een brief aan het decentraal overleg aangegeven dat naast het noodpakket dat is gepresenteerd door de overheid, het nu aan de werknemers en werkgevers is om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Benadrukt wordt dat het in deze tijd, nog meer dan anders, gaat om goed werkgeverschap en goed werknemerschap alsmede om goed overleg op centraal en decentraal niveau om samen goede oplossingen te vinden. Bij het onderling overleg over het in stand houden van de bedrijvigheid, roept de Stichting van de Arbeid op om naast de werkgelegenheid en de zorg voor een veilige werksituatie een aantal belangrijke punten mee te nemen.
De Stichting van de Arbeid geeft aan waar de rol van cao-partijen begint en eindigt. In principe moet de NOW-regeling veel problemen oplossen. Waar dit nog niet het geval is, wil de Stichting in overleg treden met de bewindslieden. Doel is het zoveel mogelijk behouden van personeel, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.
Duidelijk is dat werkgevers en werknemers nu samen aan zet zijn. Cao-partijen kunnen nu samen het maatwerk leveren dat nodig is per sector of per onderneming. Er worden voorbeelden gegeven met betrekking tot roosters en arbeidstijden. Maar ook kan worden gedacht aan het uitstel van premiebetaling voor sociale fondsen of het maken van afspraken over specifieke arbeidsvoorwaarden. Het cao-overleg zelf zal nu ook aandacht vragen, met name dient de continuïteit van de cao in het oog te worden gehouden.

Bron: Stichting van de Arbeid, 01-04-2020

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding www.cao-recht.nl