Principeakkoord Hoger Beroepsonderwijs

26 mei 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

De salarissen worden verhoogd:

Per 01-07-2020

2,75%

In geval naar het oordeel van de werkgever uitstekend is gefunctioneerd, dat wil zeggen boven het bij de functie passende normale niveau, of als onvoldoende is gefunctioneerd, dat wil zeggen regelmatig of voortdurend onder het bij de functie passende normale niveau, zal op initiatief van de leidinggevende een beoordelingsgesprek worden gehouden. De werknemer heeft het recht om een beoordelingsgesprek aan te vragen. De uitkomst van de beoordeling leidt:

  • bij een uitstekende beoordeling tot een salarisverhoging met twee maal het normpercentage;

  • bij een onvoldoende beoordeling tot geen salarisaanpassing;

  • bij een goede beoordeling tot eenmaal het normpercentage.

Eenmalige uitkering

In juni 2020 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 880. Dit bedrag is pensioengevend. De peildatum voor deze uitkering is 1 juni 2020. De werknemer die op 1 juni 2020 in dienst is van de hogeschool maakt aanspraak op de eenmalige uitkering, bij een arbeidsovereenkomst in deeltijd te berekenen naar rato van de deeltijdfactor.

Arbeidsduur

Sociale partners hebben afgesproken dat met ingang van 1 september 2020 de mogelijkheid om DI-uren te sparen ophoudt te bestaan. Opgebouwde spaartegoeden daterend van voor 1 september 2020 worden zoveel mogelijk besteed in een periode van 3 jaar aan DI-gerelateerde doelen. DI-uren zullen worden verwerkt in de jaartaak. De regie blijft bij de werknemer.

Bron: CNV 25-05-2020