Geen pakketvergelijking bij minimum-cao

03 juni 2020

Uit een uitspraak van Hof Den Bosch blijkt dat als de cao een minimumkarakter heeft, dat wel een afwijking ten gunste van de werknemer is toegestaan, maar niet ten nadele van de werknemer.

Een werknemer vorderde bij de rechter een reisurenvergoeding van € 8.598,05 op grond van de Cao Schoonmaak. Deze is niet door werkgeefster NeroQom betaald. In hoger beroep staat vast dat de cao een minimum karakter heeft en dat daarom wel een afwijking ten gunste, maar niet ten nadele van werknemer is toegestaan.
Volgens werkgeefster NeroQom moet een vergelijking worden gemaakt tussen hetgeen zij in totaal per maand aan reisuren en loon heeft betaald en hetgeen werknemer volgens de cao minimaal aan loon en reisuren per maand had moeten ontvangen. Dat standpunt berust naar oordeel van het hof op een verkeerde lezing van het arrest van de Hoge Raad van 24 april 2009. De Hoge Raad verwijst in zijn arrest naar het eerdere Boonen/Quicken-arrest waarin pakketvergelijking uit den boze is, en ieder beding uit de cao moet worden nagekomen op straffe van nietigheid.
Het hof oordeelt dat hieruit volgt dat relevant is welke bedragen NeroQom aan reisurenvergoeding heeft betaald en hoe die bedragen zich verhouden tot hetgeen minimaal betaald moest worden aan reisurenvergoeding volgens de cao.
Er kan geen rekening worden gehouden met het hogere basisloon, omdat bij aanvang van de arbeidsovereenkomst door NeroQom niet duidelijk is gemaakt welk deel hiervan was bedoeld voor vergoeding van reisuren. Dit klemt temeer, nu NeroQom heeft aangevoerd dat het basisloon van de cao niet alleen was verhoogd met de reisurenvergoeding, maar ook met een vergoeding voor de verplichting om bij ziekte het loon tot 100% aan te vullen, een hogere pensioenopbouw en zo meer. De werkgeefster moet de reisuren geheel vergoeden.

Bron: Hof Den Bosch 26-05-2020, nr. 200.252.433_01 (ECLI:NL:GHSHE:2020:1636) (NeroQom B.V./Geïntimeerde), HR 24-04-2009, nr. 08/00161 (ECLI:HR:2009:BH2623) (Teunissen/Welter), HR 14-01-2000, nr. C98/173 (ECLI:NL:HR:2000:AA4276) (Boonen/Quicken)

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding www.cao-recht.nl