Loondoorbetaling bij ziekte door dynamisch incorporatiebeding

17 juni 2020

Een incorporatiebeding is dynamisch als het is bedoeld om een op enig moment geldende cao op een arbeidsrelatie tussen partijen van toepassing te laten zijn.


Een werknemer (tevens statutair-directeur) vordert loondoorbetaling bij ziekte. In zijn arbeidsovereenkomst uit 1996 staat een incorporatiebeding dat verwijst naar de cao voor de confectie-industrie (MITT). Het hof is van oordeel dat dit beding als een dynamisch incorporatiebeding moet worden gekwalificeerd, omdat in het artikel geen verwijzing is opgenomen naar een specifieke versie van de cao terwijl algemeen bekend is dat cao’s periodiek inhoudelijk kunnen wijzigen nadat daarover overeenstemming is bereikt door cao-partijen. Dit artikel dient aldus uitgelegd te worden dat het is bedoeld om een op enig moment geldende cao op de arbeidsrelatie tussen partijen van toepassing te laten zijn.
Naar het oordeel van het hof is met een verwijzing naar ‘de collectieve arbeidsovereenkomst voor de confectie-industrie’ de cao MITT 2016/2019 bedoeld en niet de cao Retail non-food (zoals door werknemer was gesteld), gelet op de werkingssfeerbepalingen van beide cao’s en de activiteiten van De Berkel zoals opgenomen in het uittreksel van de Kamer van Koophandel, te weten het vervaardigen van werkkleding.
De Berkel stelt dat - nu de werknemer tevens statutair bestuurder is geworden - de cao MITT niet meer van toepassing is. Het hof oordeelt dat, anders dan De Berkel betoogt, het op de weg van De Berkel als werkgever had gelegen om als dat inderdaad haar bedoeling was, expliciet met de werknemer overeen te komen dat, toen hij commercieel/statutair bestuurder werd, de bepalingen van de in de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaarde cao, geen onderdeel meer zouden uitmaken van de tussen partijen geldende arbeidsrelatie. Het hof wijst de vordering van de werknemer tot loondoorbetaling bij ziekte toe op grond van de cao MITT.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 26-05-2020, nr. 200.260.551 (ECLI:NL:GHARL:2020:4049) (Confectiefabriek De Berkel B.V./Geïntimeerde)

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding www.cao-recht.nl