Is ‘lijstje’ te zien als een vaststellingsovereenkomst?

10 september 2020

Een werknemer die er in zijn nieuwe dienstbetrekking achter komt dat hij door zijn vorige werkgever minder dan conform de cao is betaald, kan dat verschil alsnog vorderen van zijn voormalig werkgever. Ook als de werknemer bij einde dienstbetrekking al een lijstje heeft overgelegd met nog te vorderen en vervolgens uitbetaalde bedragen.


Op een arbeidsovereenkomst is de Cao voor het Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf van toepassing verklaard. Werknemer (appellant) heeft na opzegging van zijn arbeidsovereenkomst aan zijn werkgever (geïntimeerde) een lijstje voorgelegd dat hij had bijgehouden, met daarop een overzicht van bedragen die hij nog van zijn werkgever tegoed had. Op het lijstje stond onder meer: ‘alles vakantie geld’, ‘tot schoolgeld’, ‘totaal weken vakantie’, ‘ziektegeld 9 jaar’, en ‘niet betaalde weken’. Het totaal sloot op € 31.178,59. Werkgever heeft dit lijstje getekend en het bedrag voldaan.
Werknemer heeft daarnaast nog een bedrag aan achterstallig loon vanaf oktober 2011 gevorderd, inhoudende het verschil tussen het uitbetaalde loon en het cao-loon. Deze vordering is door de kantonrechter afgewezen omdat zij van oordeel was dat de partijen een vaststellingsovereenkomst (het ‘lijstje’) hadden gesloten over het openstaande bedrag. Het hof oordeelt echter dat het hier gaat om de situatie waarin noch de werkgever noch de werknemer zich er op dat moment van bewust zijn dat het op de loonstrook vermelde loon (veel) lager was dan het cao-loon waarop de werknemer recht had. In die omstandigheden kan de ondertekening van het lijstje niet zó worden uitgelegd dat deze ook een aan beide partijen onbekende loonvordering omvat. Er is daarom geen sprake van afstand van recht.
Ten slotte ziet het hof niet in waarom het onder deze omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dat werknemer een vordering instelt met betrekking tot het verschil tussen het cao-loon en het loon dat hij volgens zijn loonstroken heeft ontvangen. Het kan zijn dat werkgever heeft verwacht dat hij met betaling van de erkende bedragen klaar zou zijn, maar dat komt doordat hij zich er niet van bewust was dat hij aan werknemer onder het cao-loon uitbetaalde. Dat komt voor zijn eigen risico.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 01-09-2020, nr. 200265542 (ECLI:NL:GHARL:2020:6877) (Werknemer/Automobielbedrijf Hogeweg)

mr. dr. Esther Koot-van der Putte, Cao-recht Advies en Opleiding www.cao-recht.nl