Principeakkoord Slagersbedrijf

18 september 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

De feitelijk lonen en de loonschalen in de cao worden verhoogd per:

01-10-2020

2,0%

Dit betekent dat ook de brutosalarissen zoals opgenomen in de cao-salarisschalen

2 t/m 11 per 1 oktober 2020 met 2,0% worden verhoogd.

Op salarisschaal 1 is het wettelijk minimum(jeugd)loon van toepassing..

Als gevolg van wijzigingen in de Wet minimumloon zijn bepaalde salarissen in de schalen 2 t/m 4 op het niveau van het wettelijk minimumloon terechtgekomen. Hierdoor is de situatie ontstaan dat in deze salarisschalen bij de leeftijd van 20 jaar geen sprake meer is van onderscheid in loonhoogte. Dat geldt ook voor de treden 0 en 1 in salarisschaal 2. Om op deze punten weer onderscheid te verkrijgen is afgesproken in de betreffende salarisschalen aanpassingen door te voeren. De aanpassingen worden in de commissie arbeidsvoorwaarden uitgewerkt. De aanpassingen worden per 31 december 2020 in de cao ingevoerd. De administratieve verwerking door de werkgever vindt per 1 januari 2021 plaats.

Fondsen

Cao-partijen realiseren zich dat door de uitzonderlijke omstandigheden sommige bedrijven nog steeds in zodanig zwaar weer verkeren dat een stijging van de loonkosten voor hen ondraaglijk is. Daarom hebben cao-partijen besloten een dringend appel te doen op het bestuur van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS) om deze bedrijven voor een tijdelijke periode geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de premie VOS te verlenen. Het zou hierbij kunnen gaan om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling, waarbij de aanvraag is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen NOW-uitkering hoeft plaats te vinden.

Bron: KNS 10-09-2020