Principeakkoord – Kraamzorg

18 november 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

De lonen worden verhoogd:

Per 01-07-2020

3,0%

Eenmalige uitkering

Er wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan de kraamverzorgenden die zowel op 1 januari

2020 als op 31 december 2020 in dienst zijn bij een kraamzorgorganisatie die onder de

werkingssfeer vallen van de Cao Kraamzorg. Deze eenmalige uitkering bedraagt €150,- bruto

ongeacht een deel- of voltijds dienstverband.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen

Per 1 januari 2020 wordt de opbouw van de eindejaarsuitkering verhoogd naar 7,7%.

Bron: Bo Geboortezorg, 0-11-2020