Principeakkoord – PostNL

19 november 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022.

Lonen

Er is een loonstijging afgesproken van in totaal 5,5 procent in twee jaar.

Eenmalige uitkering

Er wordt in december 2020 een eenmalige uitkering verstrekt van 0,5 procent.

Tegemoetkoming kosten

Er geldt een vaste thuiswerkvergoeding van €45 netto per maand, voor ieder die tenminste 2 dagen per week thuiswerkt (deeltijd of voltijd).

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen

De resultaatafhankelijke uitkering wordt voortaan gebaseerd op targets die voor de Raad van Bestuur gelden. De Raad van Bestuur streeft haar targets na met gevolg dat positieve resultaten ook voor de medewerkers doorwerken in de vorm van een uitkering. Deze verandering geldt vanaf 2021 en vanwege deze overgang is de uitkering over 2020 nu definitief door PostNL vastgelegd op 2% en toegezegd.

Arbeidsduur

Het generatiepact wordt opnieuw actief maar in verbeterde versie: naast 60% werken met 80% beloning (pensioenbouw 80%), komt een optie voor 80% werken met 90% beloning (90%pensioenopbouw). 75 plekken worden beschikbaar gesteld en na gezamenlijke evaluatie met ons nog eens 75 plekken.

Verlofsparen: het spaarmaximum gaat van 50 naar 100 weken.

Vervroegde uittreding

De regeling vervroegd uittreden (boetevrije periode van de overheid) wordt toegepast op 300 medewerkers in de zware beroepen onder betaling van 80% van het minimumloon.

Bron: PostNL, 18-11-2020