Principeakkoord – PostNL - Zaterdagbestellers

19 november 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022.

Lonen

Er is een loonstijging afgesproken per:

01-07-2020

1,5%

01-10-2020

0,5%

01-12-2020

0,5%

01-02-2021

1,0%

01-07-2021

1,0%

01-12-2021

1,0%

De salarisverhoging wordt alleen gegeven aan de medewerker die op het moment van de ingangsdatum en de uitbetaling van de salarisverhoging ook daadwerkelijk in dienst is van werkgever.

Voor wat betreft de terugwerkende kracht van de salarisverhogingen per 1 juli en 1 oktober 2020, geldt voor medewerkers die na 1 juli of na 1 oktober 2020 in dienst zijn getreden, dat zij de salarisverhoging ontvangen met terugwerkende kracht tot het moment van indiensttreding.

Eenmalige uitkering

In de maand december 2020 wordt een eenmalige bruto uitkering van 0,5% van het jaarsalaris; zijnde 12 maal het maandsalaris van oktober, inclusief vakantietoeslag en verhoogd met de hierboven genoemde loonsverhogingen sinds 1 juli 2020, uitbetaald aan de medewerkers die op dat moment in dienst zijn. Voor medewerkers die na januari 2020 in dienst zijn getreden, geldt dat hun jaarsalaris naar rato zal worden berekend op basis van het aantal volle maanden dat ze in 2020 in dienst zijn.

Tegemoetkoming kosten

Partijen zijn het eens over het feit dat zaterdagbestellers in beginsel worden aangenomen voor werkzaamheden op de zaterdag. De cao voor zaterdagbestellers geeft echter ook de ruimte om zaterdagbestellers – met name met het oog op vakantiewerk – op doordeweekse dagen in te zetten. Door de flexibele inzet van deze groep medewerkers, vindt extra inzet soms ook plaats buiten de vakanties om. In dat kader zijn partijen overeengekomen om artikel 22 lid 2 cao voor

Zaterdagbestellers aan te passen, waardoor zaterdagbestellers op basis van de in de cao opgenomen tabel tegemoetkoming woning-werk een tegemoetkoming in hun reiskosten ontvangen voor het werken op doordeweekse dagen; onafhankelijk of die inzet het gevolg is van vakantiewerk.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen

De overeengekomen wijzigingen met betrekking tot de resultaatafhankelijke uitkering, zoals overeengekomen in het principeakkoord cao voor PostNL 2020-2022, geldt ook voor de cao voor zaterdagbestellers 2020-2022.

Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

PostNL is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De concernregeling Ziektewetreglement is daarom ook van toepassing op medewerkers die vallen onder de cao voor zaterdagbestellers.

Bron: PostNL, 18-11-2020