Principeakkoord – ANWB

26 november 2020

De hieronder vermelde informatie berust niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die deels nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Algemeen

De cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022.

Lonen

De lonen worden verhoogd per:

01-12-2020

1,00%

01-04-2021

1,25%

01-10-2021

1,25%

01-03-2022

0,50%

Loontabellen

Verhogingen die horen bij de beoordelingsscore over 2020 in 2021 worden voor het laatst toegepast. De individuele functieschaalsalaris wordt per 1 januari van elk jaar (voor het eerst per 2022) verhoogd met 2,4%. Dit is mogelijk totdat het voor de salarisschaal geldende maximum is

bereikt.

Tegemoetkoming kosten

De bestaande regeling met een vaste maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2021 vervangen door een vergoeding per daadwerkelijk gereisde kilometer, waarbij de hoogte afhankelijk is van de bijdrage die de werknemer levert aan de triple-zero ambitie van de ANWB.

De volgende vergoedingen zijn van toepassing:

 • 2 euro per dag (onbelast) voor thuiswerken

 • 15 cent per km voor fietsen/lopen

 • 100% vergoeding voor OV 2e klasse

 • 10 cent per km voor de auto

Iedere gereisde kilometer wordt vergoed, waarbij wel een maximum van 40 kilometer voor de heenreis en 40 kilometer voor de terugreis geldt. Voor het OV worden alle kilometers vergoed. Om het reizen met deze vervoersmix, die tot dagelijks andere vervoerskeuzes kan leiden, mogelijk te maken krijgt de werknemer (streefdatum 1 april 2021) de beschikking over een app en een fysieke kaart waarmee hij zijn woon-werkverkeer kan declareren. Tot die tijd ontvangt hij een uitkering op basis van bovenstaande vergoedingen.

Als de werknemer een nieuwe fiets aanschaft, kan hij subsidie krijgen op de aanschaf van een (elektrische) fiets of speed-pedelic.

Daarbij geldt het volgende. De werknemer:

 • de werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar of langer en in de periode van 2018 t/m 2020 is geen

 • gebruik gemaakt van de schenkfietsregeling

 • de werknemer mag een keer per drie jaar gebruik maken van deze regeling

 • de subsidie wordt verstrekt over de aanschafwaarde exclusief accessoires en verzekeringen

 • de fiets is aangeschaft voor eigen gebruik

 • de fiets mag voor woon-werkverkeer worden gebruikt maar dat is niet verplicht

 • voor het jaar 2021 en 2022 bedraagt de subsidie 10%.

Overgangsmaatregelen reiskosten woon-werkverkeer

Uitgangspunt van het nieuwe mobiliteitsbeleid is dat dit voor iedereen op dezelfde wijze geldt.

Er zijn bij de ANWB nog 3 garantieregelingen m.b.t. reiskosten:

 • Overgangsregeling 2005 (oude regeling)

 • Overgangsregeling 2009 (wegenwacht onder de paraplu-cao)

 • Verhuizing ALC 2010

In verband met de overgang naar een nieuw mobiliteitsbeleid is het administratief niet mogelijk de

bestaande garantieregelingen ongewijzigd voort te zetten. De garantieregelingen komen te vervallen. Dit wordt kostenneutraal opgelost. In plaats van de garantieregeling krijgt de werknemer een compensatie, zoals onderstaand beschreven.

Om het verschil tussen de oude en nieuwe situatie te bepalen, worden drie bedragen vastgesteld:

1. de huidige (netto) reiskostenvergoeding per maand inclusief garantietoeslag

2. de nieuwe (netto) vergoeding per maand op basis van reizen per auto, uitgaande van de formule:

€ 0,10 x woonwerkafstand x 2 x 214/12 x reisdagen per week zoals opgenomen in het HR Systeem/5 (berekend over maximaal 75 km)

3. het nieuwe fiscaal maximaal vrijgestelde bedrag, dat wordt berekend op basis van dezelfde formule als bovengenoemd, maar dan met een bedrag van €0,19 per km i.p.v. € 0,10 per km.

De nieuwe garantietoeslag wordt vervolgens als volgt vastgesteld:

a. Is de nieuwe vergoeding (2) hoger dan de huidige garantie (1), dan vervalt de garantieregeling.

b. Is de huidige garantie (1) hoger dan de nieuwe vergoeding (2), maar kleiner dan 3, dan wordt het verschil met 2 uitgekeerd als brutotoeslag. Je kunt vervolgens aan het einde van het jaar gebruik maken van de mogelijkheid van fiscale verrekening (zie verderop in dit akkoord).

c. Is de huidige garantie groter dan het fiscaal maximaal vrijgestelde bedrag (berekend volgens 3),

dan wordt het meerdere gebruteerd uitgekeerd.

De garantie wordt hiermee losgekoppeld van de reiskostenregeling en omgezet naar een persoonlijke nominale brutotoeslag. Deze is geen onderdeel van de grondslag voor vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioen en wordt niet geïndexeerd met CAO-verhogingen.

De werknemer wordt in staat gesteld om in plaats van de maandelijkse persoonlijke nominale brutotoeslag gebruik te maken van onderstaande afkoopregeling. Bij een maandelijks verschil tot 10 euro zal deze afkoop automatisch worden toegepast. Afkoop vindt plaats op basis van de berekende maandelijkse persoonlijke nominale brutotoeslag.

De compensatie is als volgt:

Antal dienstjaren

aantal maanden afkoop

0-5

12

5-<10

18

10-<15

24

15-<20

30

20-<25

36

>=25

48

Bovenstaande bruto-uitkeringen zijn eenmalig en worden afgetopt op de AOW-gerechtigde leeftijd. Het compensatiebedrag wordt in 1 keer aan de medewerker in januari 2021 voldaan. Keuzes voor vrijwillige afkoop dienen uiterlijk 10 januari 2021 te zijn gemaakt.

Vakantiebijslag en jaarlijkse uitkeringen

In december van ieder jaar zal, indien de fiscale regels dit mogelijk maken, aan de werknemer de mogelijkheid worden geboden om de eindejaarsuitkering aan te wenden voor benutting van de fiscale ruimte woon-werkverkeer.

Hierdoor kan een deel van je eindejaarsuitkering netto worden uitgekeerd. De uitkomst hiervan is per medewerker verschillend.

Arbeidsduur

De werknemer krijgt de mogelijkheid om in het eerste kwartaal van 2021 een aantal bovenwettelijke verlofuren te verkopen aan de ANWB. Dit aantal bedraagt maximaal 80 uur op fulltime basis; voor parttime geldt een deeltijdpercentage hiervan. De waarde van een uur is gelijk aan: 3/494e deel van het functieschaalsalaris (definitie uurloon).

Vervroegde uittreding

In het Landelijk Pensioenakkoord is de tijdelijke mogelijkheid aan cao-partijen geboden afspraken te maken voor een Regeling Vervroegd Uittreden. Partijen hebben hiervoor de volgende afspraken gemaakt:

De Regeling heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

De regeling eindigt van rechtswege en hoeft niet te worden opgezegd.

Onder voorbehoud van de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en

verlofsparen.

De regeling staat open voor medewerkers die uiterlijk op uiterlijk 31-12-2028 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken.

Om deel te kunnen nemen aan de Regeling vervroegd uittreden gelden de volgende voorwaarden:

De werknemer kan deelnemen aan de regeling als:

 • hij voldoet aan de criteria die ook gelden voor de zogenaamde WTV-regeling in artikel 5.2 eerste lid van de cao én

 • hij in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 binnen maximaal 36 maanden je AOW leeftijd bereikt.

 • hij dient je aanvraag tot deelname minimaal 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum van het vervroegde vertrek in. Ingangsdatum in overleg. In het eerste half jaar van de regeling kan een kortere aanvraagtermijn worden gehanteerd.

 • Voordat hij uit dienst treedt moet je eerst al je verlof hebben opgenomen, c.q. wordt dit geacht te zijn opgemaakt. Er wordt geen verlof uitbetaald.

De uitkering is als volgt:

Bij deelname aan de Regeling ontvangt de werknemer een uitkering ter hoogte van het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag, zoals verwoord in het wetsvoorstel.

Heeft de werknemer een parttime-dienstverband, dan ontvang je de uitkering naar rato. De uitkering eindigt bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd of bij overlijden vóor die datum.

Er worden geen andere uitkeringen (zoals de transitievergoeding) verstrekt.

Per maand dat je gebruik maakt van deze regeling, wordt de gratificatie bij pensionering (art. 9.5

van de cao) met 1/36e verminderd.

De verdere afspraken worden nog uitgewerkt en maken dan onderdeel uit van de cao voor de

periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Bron: FNV, 11-11-2020